Transport ponadnormatywny posiada różne definicje odnoszące się do rodzaju transportu. Wymienia się tutaj transport drogowy, kolejowy, żeglugę śródlądową, transport morski i lotniczy.
W transporcie drogowym ładunek ponadnormatywny przekracza maksymalne dopuszczalne parametry standardowego pojazdu drogowego lub przekracza dopuszczalne obciążenia osi pojazdu.
W transporcie kolejowym ładunek ponadnormatywny przekracza standardową wielkość ładunkową lub przekracza dopuszczalne obciążenie osi linii kolejowej. Taka sytuacja nazywana jest niezwykłą dostawą, co oznacza, że taki transport może spowodować trudności w transporcie kolejowym i konieczne jest podjęcie specjalnych działań operacyjno-technicznych.
W żegludze śródlądowej ładunkiem ponadnormatywnym jest ładunek, który jest większy niż długości statku i / lub jego szerokość lub które przezwycięża standardowy projekt powietrza statku.
W transporcie morskim zdefiniowany jest jako ładunek mający większe parametry niż standardowa jednostka ładunkowa.